Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

664 49 Ostopovice

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Datová schránka: 5kkapxr

Starosta: Jan Symon

E-mail: starosta@ostopovice.cz

Tel.: +420 606 782 982

 

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací

Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací

Ochrana osobních údajů

Centrální registr oznámení

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Ostopovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Ostopovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Ostopovice má patnáctičlenné volené zastupitelstvo obce, pětičlennou radu obce, starostu a místostarostu, kteří jsou zároveň členy rady obce. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Rada obce zřídila komise kulturní, stavební a životního prostředí.

Obecní úřad

Není právnickou osobou, je úřadem obce a tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Obecní úřad provádí výkon státní správy a samosprávy. Plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům v jejich činnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví–li tak zákon.

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5
664 49 Ostopovice

Telefon: +420 547 211 381
Datová schránka: 5kkapxr
E-mail: starosta@ostopovice.cz, epodatelna@ostopovice.cz

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5
664 49 Ostopovice

 • 4.3 Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
úterý 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00

V ostatních časech po předchozí dohodě.

 • 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 547 211 381
mobilní telefon starosta: +420 606 782 982

 • 4.5 Adresa internetové stránky

www.ostopovice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

Obec Ostopovice
U Kaple 260/5
664 49 Ostopovice

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna@ostopovice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

5kkapxr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9224641/0100

6. IČO

00282294

7. DIČ

CZ 00282294

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Územní plán

Strategický plán obce

 • 8.2 Rozpočet

Rozpočet (a finanční dokumenty)

Poskytování informací

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Ke stažení

Žádost o poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy

Výroční zpráva rok 2019

Výroční zpráva rok 2020

Výroční zpráva rok 2021

Výroční zpráva rok 2022

Ochrana osobních údajů

Obec v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, a to mj. již v okamžiku, kdy obdrží podání nebo učiní úkon z vlastní činnosti.

Zpracování a nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zjm. zákony na úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů obcí probíhá výhradně na legitimním (právním) základě a jsou respektovány základní zásady zpracování osobních údajů, a to zjm. zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, zásada účelového omezení, zásada minimalizace údajů, zásada přesnosti, zásada omezení uložení a zásada integrity a důvěrnosti.

Správce osobních údajů

Název: Obec Ostopovice

Sídlo: U Kaple 260/5, 664 49, Ostopovice

IČO: 00282294

Zástupce: Jan Symon, starosta

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: starosta@ostopovice.cz

Správce osobních údajů

Název: Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 18, 664 49 Ostopovice

IČO: 71000453

Zástupce: Mgr. Petr Juráček, ředitel

Tel.: +420 547 357 074

E-mail: juracek@zsostopovice.cz

Činnost pověřence je plněna na základě smlouvy o poskytování služeb.

Kontaktní údaje pověřence

Jméno pověřence: Mgr. Miroslava Poštolková

Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Tel.: +420 533 304 213

E-mail: info@dsoslapanicko.cz

Ke stažení: Zásady ochrany osobních údajů

 

Centrální registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. 

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Správce registru:

Ministerstvo spravedlnosti

Podpůrný orgán:

Starosta obce Ostoopovice

Podpůrný orgán zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře, vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj. uvolněný starosta a uvolněný místostarosta obce

Odkaz na registr zde: https://cro.justice.cz/