Obec Ostopovice

U Kaple 260/5

664 49 Ostopovice

Tel.: +420 547 211 381

E-mail: evidence@ostopovice.cz

Datová schránka: 5kkapxr

Starosta: Jan Symon

E-mail: starosta@ostopovice.cz

Tel.: +420 606 782 982

 

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Kácení dřevin

Kácení dřevin

Základní informace

Všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Kácet dřeviny rostoucí mimo les je možné pouze na základě povolení ke kácení, kromě níže vyjmenovaných případů. Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. 11. do 31. 3. Povolení není třeba (pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí) ke kácení:

 1. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 2. zapojených porostů dřevin o ploše menší než 40 m2
 3. dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 4. ovocných dřevin na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň

Pokud je stavem dřeviny zřejmě a zároveň bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí škoda značného rozsahu (tzv. kácení v krajní nouzi, § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), není třeba povolení ke kácení. Jedná se tedy o aktuálně vzniklý stav, např. zásahem blesku, vichřice, silné námrazy apod. Ten, kdo kácení v tomto případě provede, musí do 15 dnů podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žádost podává vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, popř. nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup

 • Na příslušný obecní úřad v daném místě (dle katastrálního území, na kterém se dřeviny nacházejí) musí být podána písemná žádost. Po podání žádosti bude zahájeno správní řízení a provedeno místní šetření. Následně bude ve věci kácení dřevin rozhodnuto.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, situační zákres a stručný popis umístění
 • doložení vlastnického práva (pokud nelze ověřit v katastru nemovitostí), nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům včetně souhlasu vlastníka
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, tj. druh, popř. rod, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, u porostů dřevin výměra plochy
 • zdůvodnění žádosti
 • v případě kácení v krajní nouzi (§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte

Formulář pro podání žádosti (popř. oznámení):

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • rozhodnutí o kácení je vydáno obvykle do 30 dnů od podání žádosti

Jaké další činnosti po vás mohou být požadovány:

 • umožnění vstupu na pozemek, na kterém se dřeviny nacházejí, popř. upřesnění žádosti, podání informací či účast na jednáních při složitějších řízeních

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 7, § 8 ve vazbě na § 9.
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 • odvolání proti rozhodnutí o kácení, podané do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným prostřednictvím příslušného obecního úřadu

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Dle ust. § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží příslušný orgán ochrany přírody pokutu do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les a dle § 87 odst. 3 písm. d) pokutu do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která závažně poškodí nebo bez povolení pokácí skupinu dřevin rostoucích mimo les.
 • Dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží příslušný orgán ochrany přírody pokutu do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 • dotaz: Je třeba k ořezu stromů povolení?
 • odpověď: Ne, pro ořez dřevin není třeba povolení, nesmí však při něm dojít k poškození dřeviny, tj. snížení její ekologické nebo společenské funkce nebo způsobení jejího bezprostředního či následného odumření. Řez dřevin se zpravidla provádí v období vegetace.